Η C&A ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2016. Τα στελέχη της Εταιρείας είναι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στο ελεγκτικό επάγγελμα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ υπήρξαν για δεκαετίες σημαντικά στελέχη σε μερικές εκ των μεγαλύτερων πολυεθνικών Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα (Big4). Αυτό μας δημιουργεί εύλογα την πεποίθηση ότι η παρεχόμενες υπηρεσίες της C&A δεν υπολείπονται σε ποιότητα των μεγαλύτερων Εταιρειών του κλάδου μας.
Στη C&A οι υπηρεσίες που παρέχουμε, ξεφεύγουν από τα στενά όρια του ελέγχου, με μοναδικό στόχο την έκδοση ενός πιστοποιητικού ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Μέσω των υπηρεσιών μας προσπαθούμε να προσδώσουμε υπεραξία στον πελάτη, καλλιεργώντας μια σχέση εμπιστοσύνης που διατηρείται μέσω της διαρκούς και ανοικτής επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του έτους.

Η δυναμική της Εταιρείας μας βασίζεται στο προσωπικό της. Τα μέλη της C&A είναι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές με μακρόχρονη ελεγκτική εμπειρία, καταξιωμένοι επαγγελματίες, και με βαθύτερη γνώση της αγοράς και των προβλημάτων των επιχειρήσεων. Επίσης, είναι άριστοι γνώστες ξένων γλωσσών και όλων των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και υπηρεσιών. Βασική μας επιδίωξη είναι, το προσωπικό μας να αποκτά τη δυνατότητα να εντοπίζει και να επιλύει τα οποιαδήποτε προβλήματα γρήγορα, με ερευνητική και αναλυτική σκέψη, αλλά και με πνευματική ευελιξία. Επίσης να καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και παράλληλα την ικανότητα να δίνει πρακτικές λύσεις στα προβλήματα.
Βασική μας αρχή είναι ο απόλυτος σεβασμός της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των πελατών μας και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

 

Ιδρυτής της Εταιρείας είναι ο κ. Αντώνης Παπαδόπουλος πιστοποιημένο μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Ελλάδος αλλά και μέλος του Association of International Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου. Η μακρόχρονη εμπειρία του ξεκινά τη δεκαετία του ’70 σε Αγγλία και Κύπρο και έπειτα στην Ελλάδα με συνεργασίες τόσο σε ΒIG 4 όσο και σε μικρότερες ελεγκτικές Εταιρείες.

Managing Partner και συνιδρυτής της Εταιρείας είναι η κ. Χριστίνα Παπαδοπούλου, η οποία είναι πρώην στέλεχος, για παραπάνω από 10 χρόνια, μιας εκ των Big4 στην Ελλάδα αλλά και στο Λουξεμβούργο. Partners της Εταιρείας είναι επίσης οι κ.κ. Γεώργιος Χαντάβας και Κωνσταντίνος Περπερής.

Όλοι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία ως πρώην στελέχη Big4 Εταιρειών σε ελέγχους πολύπλοκων επιχειρήσεων και ομίλων σε διάφορους κλάδους όπως ο τουρισμός, η παροχή υπηρεσιών καθώς και η βιομηχανία. Είναι πιστοποιημένα μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και έχουν άριστη γνώση τόσο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων όσο και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Παρά την πρόσφατη ίδρυση, η Εταιρεία έχει ένα σημαντικό πελατολόγιο λόγω της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει και την ικανότητα και φερεγγυότητα των μελών της.

Υπηρεσίες

Η πολυετής εμπειρία του προσωπικού μας έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας προηγμένης και ευέλικτης μεθοδολογίας, ικανής να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας ποιοτικούς ελέγχους, σε εύλογο χρόνο.

Το κύριο χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας αυτής είναι η έμφαση που δίδεται στην κατανόηση των δραστηριοτήτων των πελατών και στη μελέτη των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των εταιρειών τους, ώστε να είναι εφικτή η ασφαλής πιστοποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων και η διασφάλιση των συμφερόντων των επιχειρήσεων.

Επακόλουθο της σε βάθος γνώσης των δραστηριοτήτων των πελατών, είναι η δυνατότητα παροχής κατάλληλων συμβουλών προς όφελος της αποτελεσματικότερης λειτουργίας των εταιρειών μέσω των ευρημάτων του ελέγχου.

Υποχρεωτικοί έλεγχοι

Οι έλεγχοι αυτοί απορρέουν από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και εξαρτώνται από τη νομική μορφή και το μέγεθος της εταιρείας.

Προαιρετικοί έλεγχοι

Οι προαιρετικοί έλεγχοι απορρέουν από την υποχρέωση της εταιρείας να δώσει αξιόπιστες πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη της σε τρίτους.

Ενδεικτικά οι έλεγχοι που διενεργούμε είναι οι εξής:

 • Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων που έχουν συνταχθεί βάσει των Ε.Λ.Π. ή/και Δ.Π.X.A.
 • Έλεγχος Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων που έχουν συνταχθεί βάσει των Ε.Λ.Π., Δ.Π.X.A.
 • Τακτικος ή ειδικός φορολογικός έλεγχος
 • Ειδικός Οικονομικός Έλεγχος (Due Diligence Engagements)
 • Έλεγχος προσυμφωνημένων διαδικασιών (Agreed Upon Procedures Engagements)

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των νομικών μορφών και σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες.

Δεν προσφέρουμε τυποποιημένες λύσεις. Κάθε εργασία είναι αποκλειστική, ενώ δίδεται μεγάλη έμφαση στην παροχή πρακτικών και υλοποιήσιμων προτάσεων.

Σεβόμαστε τους κανόνες ανεξαρτησίας και εργαζόμαστε με απόλυτη αντικειμενικότητα γιατί θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της καλής μας φήμης και της εμπιστοσύνης που απολαμβάνουμε από τους πελάτες μας.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Μελέτες σκοπιμότητας

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την σύνταξη μελετών βιωσιμότητας επενδύσεων καθώς και μελέτες σκοπιμότητας για ένταξη σε αναπτυξιακούς νόμους.

 • Αποτιμήσεις εταιρειών

Οι αποτιμήσεις εταιρειών χρειάζονται σε διάφορες περιπτώσεις όπως για σκοπούς στρατηγικών αποφάσεων, σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις αγοραπωλησίας επιχειρήσεων, για λόγους που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία κλπ.

Η εταιρεία μας παρέχει την υπηρεσία αυτή χρησιμοποιώντας τις πλέον κατάλληλες και πρόσφατες επιστημονικές μεθόδους με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες του οικονομικού περιβάλλοντος της κάθε εταιρείας με στόχο την παροχή πρακτικών συμβουλών.

 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών

Παρέχονται συμβουλές σε θέματα συγχωνεύσεων και εξαγορών και σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, εντοπίζονται οι κατάλληλοι υποψήφιοι για αυτού του είδους τις συναλλαγές.

 • Διαχειριστικοί έλεγχοι

Αναλαμβάνουμε την διενέργεια ειδικών διαχειριστικών ελέγχων, με σκοπό τον εντοπισμό περιπτώσεων οικονομικών ανωμαλιών.

 • Έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα:

 • Συμβουλές σχετικές με την κατάλληλη νομική μορφή της υπό ίδρυση επιχείρησης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις συγκεκριμένες ανάγκες και τις σχετικές φορολογικές και άλλες κείμενες διατάξεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο
 • Ίδρυση της επιχείρησης μέσω των συνεργατών μας, νομικών και άλλων συμβούλων.
 • Λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων.
 • Συμβουλές σχετικές με τα επενδυτικά κίνητρα που ισχύουν στην Ελλάδα και προετοιμασία των σχετικών αιτήσεων προς τις αρμόδιες αρχές.

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της εταιρείας μας, που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, αλλά και τις αντίστοιχες επαγγελματικές πιστοποιήσεις, παρέχουν μεγάλου εύρους και υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες, και αναλαμβάνουν:

 • τη διενέργεια ανεξάρτητου ποιοτικού ελέγχου, του τρόπου λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου των εταιρειών και διαπίστωση του επιπέδου συμμόρφωσής τους με το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο,
 • τη δημιουργία ή την αναδιοργάνωση Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και θεσμικές απαιτήσεις, αλλά και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου,
 • τη σύνταξη εγχειριδίων επιχειρηματικών διαδικασιών προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των προκαθορισμένων στόχων και οδηγιών των Διοικήσεων των επιχειρήσεων,
 • τη συμμετοχή έμπειρων στελεχών μας στις ελεγκτικές ομάδες των εταιρειών και υποστήριξη στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση του Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και στη σύνταξη των Εκθέσεων Ελέγχου
 • την εκτίμηση και αξιολόγηση των επιχειρηματικών κινδύνων που διέπουν τις λειτουργίες των επιχειρήσεων, αλλά και τη σύνταξη προγραμμάτων ελέγχου στα οποία θα αποτυπώνεται η ελεγκτική προσέγγιση που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υπηρεσίες προκειμένου να διενεργήσουν αποδοτικό έλεγχο και τέλος την επισκόπηση του υφιστάμενου «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας» ή την εξ’ ολοκλήρου συγγραφή του για λογαριασμό των εταιρειών, στα πλαίσια της υποχρέωσης συμμόρφωσής τους με το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο.

Παρέχουμε υπηρεσίες οργάνωσης και εποπτείας Λογιστηρίων με σκοπό την ομαλή λειτουργία τους και την εξασφάλιση προϋποθέσεων ελαχιστοποίησης των λογιστικών διαφορών που προκύπτουν από φορολογικούς ελέγχους καθώς και την παροχή ενημερωμένων λογιστικών στοιχείων στους πελάτες.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων σε μηχανογραφικές εφαρμογές.
 • Μισθοδοσία και εργατικά.
 • Σύνταξη και υποβολή ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.
 • Παρακολούθηση ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο).
 • Προϋπολογισμοί και παρακολούθηση αποκλίσεων.
 • Εποπτεία λογιστηρίου.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
 • Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας, παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές σε φορολογικά, οργανωτικά, λογιστικά και ειδικά θέματα των επιχειρήσεων. Επιπλέον, είμαστε σε θέση να παρέχουμε συμβουλές σε διεθνή φορολογικά και άλλα ειδικά θέματα.

Φορολογικός σχεδιασμός

Αναλαμβάνουμε την πραγματοποίηση φοροδιαγνωστικών ελέγχων, που αποσκοπούν στον προσδιορισμό τυχόν φορολογικών προβλημάτων, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Ενδοομιλικές συναλλαγές

Σε ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον με επιχειρήσεις να επενδύουν εκτός Ελλάδος και το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, η ανάγκη για παρακολούθηση και σωστό χειρισμό των ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) είναι επιτακτική. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να τηρήσει τους αντίστοιχους κανονισμούς.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Παπαδοπούλου Χριστίνα

Managing Partner
Ορκωτος Ελεγκτης Λογιστης

Η Χριστίνα, είναι Ορκωτός Ελεγκτής με μακρόχρονη εμπειρία ως μέλος του ελεγκτικού τμήματος της Deloitte στην Ελλάδα και κατόπιν στο Λουξεμβούργο έως το 2016, όπου διατέλεσε και μέλος της ομάδας εκπαίδευσης Ελεγκτικών Προτύπων στους νέους. 

Από τότε είναι συνιδρυτής και διαχειρίστρια της C&A και μέσα από την επιτυχημένη πορεία της, ασχολήθηκε με ελέγχους πολύπλοκων οργανισμών και ομίλων εταιρειών σε διάφορους κλάδους, όπως παροχής υπηρεσιών, τηλεπικοινωνίες, διαφήμιση, καθώς και βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και ποτών. Επίσης, έχει σημαντική εμπειρία στον έλεγχο ναυτιλιακών εταιρειών και τουριστικών επιχειρήσεων και έχει διενεργήσει ειδικούς ελέγχους εσωτερικών διαδικασιών τόσο σε βιομηχανικές εταιρείες όσο και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

Χαντάβας Γεώργιος

Partner
Ορκωτος Ελεγκτης Λογιστης

O Γιώργος ξεκίνησε την καριέρα του το 2007, όταν και εντάχθηκε στην Ernst & Young σαν μέλος του ελεγκτικού της τμήματος. Κατά την μακρόχρονη πορεία του στο χώρο έχει ηγηθεί ελεγκτικών ομάδων σε σημαντικά έργα, κάποια εκ τω οποίων είναι αυτά της Vivartia... 

... Συμμετοχών, του ομίλου Forthnet, του Germanos group, της Intertech Α.Ε., της Hewlett Packard A.E. κ.α. Επίσης έχει λάβει μέρος και σε έργα εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου, όπως ο έλεγχος SOX στο Germanos group. Συν τοις άλλοις, έχει συμμετάσχει και σε συναφή έργα, όπως ειδικούς οικονομικούς ελέγχους και αποτιμήσεις Εταιριών για σημαντικούς πελάτες, μεταξύ των οποίων ο όμιλος Alpha Bank και ο όμιλος Archirodon, ενώ συμμετείχε και σε έργα μετατροπής των Οικονομικών Καταστάσεων στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), σε πλήθος επιχειρήσεων. Τέλος, κατά το παρελθόν ο Γιώργος ανέλαβε και την αποκλειστική προετοιμασία του φακέλου εισαγωγής δύο ελληνικών Εταιριών στο χρηματιστήριο AIM του Λονδίνου και στο ΧΑΚ της Λευκωσίας. Από το καλοκαίρι του 2018 ο Γιώργος αποτελεί έναν εκ των επικεφαλής του ελεγκτικού τμήματος της C&A.

Περπερής Κωνσταντίνος

Partner
Ορκωτος Ελεγκτης Λογιστης

Ο Κωνσταντίνος, κατά την έναρξη της καριέρας του εντάχθηκε στο ελεγκτικό τμήμα της Deloitte όπου παρέμεινε για πάνω από 17 συνεχή έτη ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος και υπογράφων Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε πλήθος Εταιρειών. 

Από το καλοκαίρι του 2019 εντάχθηκε στη C&A και είναι επικεφαλής των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Ο Κωνσταντίνος έχει σημαντική εμπειρία άνω των 23 ετών στο επάγγελμα, κατά τη διάρκεια των οποίων έχει ελέγξει Εταιρίες και Ομίλους Εταιριών στους τομείς της Βιομηχανίας (Τροφίμων, Χημικών κλπ), της Παροχής Υπηρεσιών (Τράπεζες, Διαφήμιση κλπ), του Εμπορίου, των Ξενοδοχείων κ.α., κάποιες εκ των οποίων είναι οι Δωδώνη Α.Ε., Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου, ο όμιλος επιχειρήσεων Εύρηκα Ελλάς Α.Ε., εταιρίες των Ομίλων Lafarge και Chipita, η Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου Α.Ε., η Σουρωτή Α.Ε., τα Συστήματα Αμυντικών Οχημάτων Ελλάς Α.Ε. κ.α.

Καριερα

Η C&A είναι μια νέα Eταιρεία και απαρτίζεται από στελέχη που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον ελεγκτικό χώρο και έχουν όραμα για την δημιουργία μίας Εταιρείας που θα πρωταγωνιστήσει μελλοντικά. Σε περίπτωση που θα θέλατε να εργαστείτε στη C&A, παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email: hr@ca-audit.com

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

210 9575304 | info@ca-audit.com

Βρείτε μας στο LinkedIn