Η C&A ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2015. Τα στελέχη της Εταιρείας είναι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στο ελεγκτικό επάγγελμα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ υπήρξαν για δεκαετίες σημαντικά στελέχη σε μερικές εκ των μεγαλύτερων πολυεθνικών Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα (Big4). Αυτό μας δημιουργεί εύλογα την πεποίθηση ότι η παρεχόμενες υπηρεσίες της C&A δεν υπολείπονται σε ποιότητα των μεγαλύτερων Εταιρειών του κλάδου μας.

Στη C&A οι υπηρεσίες που παρέχουμε, ξεφεύγουν από τα στενά όρια του ελέγχου, με μοναδικό στόχο την έκδοση ενός πιστοποιητικού ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Μέσω των υπηρεσιών μας προσπαθούμε να προσδώσουμε υπεραξία στον πελάτη, καλλιεργώντας μια σχέση εμπιστοσύνης που διατηρείται μέσω της διαρκούς και ανοικτής επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του έτους.

Η δυναμική της Εταιρείας μας βασίζεται στο προσωπικό της. Τα μέλη της C&A είναι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές με μακρόχρονη ελεγκτική εμπειρία, καταξιωμένοι επαγγελματίες, και με βαθύτερη γνώση της αγοράς και των προβλημάτων των επιχειρήσεων. Επίσης, είναι άριστοι γνώστες ξένων γλωσσών και όλων των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και υπηρεσιών. Βασική μας επιδίωξη είναι, το προσωπικό μας να αποκτά τη δυνατότητα να εντοπίζει και να επιλύει τα οποιαδήποτε προβλήματα γρήγορα, με ερευνητική και αναλυτική σκέψη, αλλά και με πνευματική ευελιξία. Επίσης να καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και παράλληλα την ικανότητα να δίνει πρακτικές λύσεις στα προβλήματα.

Βασική μας αρχή είναι ο απόλυτος σεβασμός της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των πελατών μας και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Ιδρυτής της Εταιρείας είναι ο Αντώνης Παπαδόπουλος πιστοποιημένο μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος αλλά και μέλος του Association of International Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου. Η μακρόχρονη εμπειρία του ξεκινά τη δεκαετία του ’70 σε Αγγλία και Κύπρο και έπειτα στην Ελλάδα με συνεργασίες τόσο σε ΒIG 4 όσο και σε μικρότερες ελεγκτικές Εταιρείες.

Managing Partner και συνιδρυτής της Εταιρείας είναι η Χριστίνα Παπαδοπούλου, πιστοποιημένο μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος. Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε σε μια εκ των Big4 στην Ελλάδα, όπου και έμεινε για σχεδόν 12 χρόνια, περνώντας τα τελευταία 5 έτη ως στέλεχος στο Λουξεμβούργο, προτού επιστρέψει και αναλάβει τη διαχείριση της C&A.

Όλα τα στελέχη μας είναι πιστοποιημένα μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και έχουν άριστη γνώση τόσο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων όσο και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής αναφοράς. Όλα τα μέλη της εταιρείας μας, διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε ελέγχους επιχειρήσεων και ομίλων σε διάφορους κλάδους όπως ο τουρισμός, η παροχή υπηρεσιών καθώς και η βιομηχανία.

Η Εταιρεία μας έχει ένα σημαντικό πελατολόγιο λόγω της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει και την ικανότητα και φερεγγυότητα των μελών της.

Υπηρεσίες

Η πολυετής εμπειρία του προσωπικού μας έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας προηγμένης και ευέλικτης μεθοδολογίας, ικανής να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας ποιοτικούς ελέγχους, σε εύλογο χρόνο.

Το κύριο χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας αυτής είναι η έμφαση που δίδεται στην κατανόηση των δραστηριοτήτων των πελατών και στη μελέτη των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των εταιρειών τους, ώστε να είναι εφικτή η ασφαλής πιστοποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων και η διασφάλιση των συμφερόντων των επιχειρήσεων.

Επακόλουθο της σε βάθος γνώσης των δραστηριοτήτων των πελατών, είναι η δυνατότητα παροχής κατάλληλων συμβουλών προς όφελος της αποτελεσματικότερης λειτουργίας των εταιρειών μέσω των ευρημάτων του ελέγχου.

Ενδεικτικά οι έλεγχοι που διενεργούμε είναι οι εξής:

 • Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων που έχουν συνταχθεί βάσει των Ε.Λ.Π. ή/και Δ.Π.X.A.
 • Τακτικος ή ειδικός φορολογικός έλεγχος
 • Ειδικός Οικονομικός Έλεγχος (Due Diligence Engagements)
 • Έλεγχος προσυμφωνημένων διαδικασιών (Agreed Upon Procedures Engagements)
 • Πιστοποιήσεις ολοκλήρωσης έργων όπως ορίζονται από τους αναπτυξιακούς νόμους

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των νομικών μορφών και σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες.

Δεν προσφέρουμε τυποποιημένες λύσεις. Κάθε εργασία είναι αποκλειστική, ενώ δίδεται μεγάλη έμφαση στην παροχή πρακτικών και υλοποιήσιμων προτάσεων.

Σεβόμαστε τους κανόνες ανεξαρτησίας και εργαζόμαστε με απόλυτη αντικειμενικότητα γιατί θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της καλής μας φήμης και της εμπιστοσύνης που απολαμβάνουμε από τους πελάτες μας.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Μελέτες σκοπιμότητας

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την σύνταξη μελετών βιωσιμότητας επενδύσεων καθώς και μελέτες σκοπιμότητας για ένταξη σε αναπτυξιακούς νόμους.

 • Αποτιμήσεις εταιρειών

Οι αποτιμήσεις εταιρειών χρειάζονται σε διάφορες περιπτώσεις όπως για σκοπούς στρατηγικών αποφάσεων, σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις αγοραπωλησίας επιχειρήσεων, για λόγους που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία κλπ.

Η εταιρεία μας παρέχει την υπηρεσία αυτή χρησιμοποιώντας τις πλέον κατάλληλες και πρόσφατες επιστημονικές μεθόδους με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες του οικονομικού περιβάλλοντος της κάθε εταιρείας με στόχο την παροχή πρακτικών συμβουλών.

 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών

Παρέχονται συμβουλές σε θέματα συγχωνεύσεων και εξαγορών και σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, εντοπίζονται οι κατάλληλοι υποψήφιοι για αυτού του είδους τις συναλλαγές.

 • Διαχειριστικοί έλεγχοι

Αναλαμβάνουμε την διενέργεια ειδικών διαχειριστικών ελέγχων, με σκοπό τον εντοπισμό περιπτώσεων οικονομικών ανωμαλιών.

 • Έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα:

 • Συμβουλές σχετικές με την κατάλληλη νομική μορφή της υπό ίδρυση επιχείρησης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις συγκεκριμένες ανάγκες και τις σχετικές φορολογικές και άλλες κείμενες διατάξεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο
 • Ίδρυση της επιχείρησης μέσω των συνεργατών μας, νομικών και άλλων συμβούλων.
 • Λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων.
 • Συμβουλές σχετικές με τα επενδυτικά κίνητρα που ισχύουν στην Ελλάδα και προετοιμασία των σχετικών αιτήσεων προς τις αρμόδιες αρχές.

Παρέχουμε υπηρεσίες οργάνωσης και εποπτείας Λογιστηρίων με σκοπό την ομαλή λειτουργία τους και την εξασφάλιση προϋποθέσεων ελαχιστοποίησης των λογιστικών διαφορών που προκύπτουν από φορολογικούς ελέγχους καθώς και την παροχή ενημερωμένων λογιστικών στοιχείων στους πελάτες.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων σε μηχανογραφικές εφαρμογές.
 • Μισθοδοσία και εργατικά.
 • Σύνταξη και υποβολή ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.
 • Παρακολούθηση ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο).
 • Προϋπολογισμοί και παρακολούθηση αποκλίσεων.
 • Εποπτεία λογιστηρίου.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
 • Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας, παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές σε φορολογικά, οργανωτικά, λογιστικά και ειδικά θέματα των επιχειρήσεων. Επιπλέον, είμαστε σε θέση να παρέχουμε συμβουλές σε διεθνή φορολογικά και άλλα ειδικά θέματα.

 • Φορολογικός σχεδιασμός

Αναλαμβάνουμε την πραγματοποίηση φοροδιαγνωστικών ελέγχων, που αποσκοπούν στον προσδιορισμό τυχόν φορολογικών προβλημάτων, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

 • Ενδοομιλικές συναλλαγές

Σε ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον με επιχειρήσεις να επενδύουν εκτός Ελλάδος και το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, η ανάγκη για παρακολούθηση και σωστό χειρισμό των ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) είναι επιτακτική. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να τηρήσει τους αντίστοιχους κανονισμούς.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Παπαδοπούλου Χριστίνα

Η Χριστίνα, είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Διαχειρίστρια της C&A με μακρόχρονη εμπειρία ως μέλος του ελεγκτικού τμήματος της Deloitte από το 2004 έως το 2012 στην Ελλάδα και κατόπιν στο Λουξεμβούργο έως και το 2016, όπου διατέλεσε και μέλος της ομάδας εκπαίδευσης Ελεγκτικών Προτύπων στους νέους.

Από τότε είναι συνιδρυτής και διαχειρίστρια της C&A και μέσα από την επιτυχημένη πορεία της, ασχολήθηκε με ελέγχους πολύπλοκων οργανισμών και ομίλων εταιρειών σε διάφορους κλάδους, όπως παροχής υπηρεσιών, τηλεπικοινωνίες, διαφήμιση, καθώς και βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και ποτών. Επίσης, έχει σημαντική εμπειρία στον έλεγχο ναυτιλιακών εταιρειών και τουριστικών επιχειρήσεων και έχει διενεργήσει ειδικούς ελέγχους εσωτερικών διαδικασιών τόσο σε βιομηχανικές εταιρείες όσο και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

Χαντάβας Γεώργιος

O Γιώργος ξεκίνησε την καριέρα του το 2007, όταν και εντάχθηκε στην Ernst & Young σαν μέλος του ελεγκτικού της τμήματος. Κατά την μακρόχρονη πορεία του στον χώρο έχει ηγηθεί ελεγκτικών ομάδων σε σημαντικά έργα, κάποια εκ τω οποίων είναι αυτά της VivartiaΣυμμετοχών, του ομίλου Forthnet, του Germanos group, της IntertechΑ.Ε., της Hewlett Packard A.E. κ.α. Επίσης έχει λάβει μέρος και σε έργα εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου... 

όπως ο έλεγχος SOX στο Germanosgroup. Συν τοις άλλοις έχει συμμετάσχει και σε συναφή έργα, όπως ειδικούς οικονομικούς ελέγχους και αποτιμήσεις Εταιριών για σημαντικούς πελάτες, μεταξύ των οποίων ο όμιλος Alpha Bank και ο όμιλος Archirodon, ενώ συμμετείχε και σε έργα μετατροπής των Οικονομικών Καταστάσεων στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), σε πλήθος επιχειρήσεων. Τέλος, κατά το παρελθόν ο Γιώργος ανέλαβε και την αποκλειστική προετοιμασία του φακέλου εισαγωγής δύο ελληνικών Εταιριών στο χρηματιστήριο AIM του Λονδίνου και στο ΧΑΚ της Λευκωσίας. Από το καλοκαίρι του 2018 ο Γιώργος αποτελεί έναν εκ των επικεφαλής του ελεγκτικού τμήματος ως partner της C&A.

Περπερής Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος, κατά την έναρξη της καριέρας του εντάχθηκε στο ελεγκτικό τμήμα της Deloitte όπου παρέμεινε για πάνω από 17 συνεχή έτη ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος και υπογράφων Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε πλήθος εταιρειών.

Από το καλοκαίρι του 2019 εντάχθηκε στη C&A και είναι επικεφαλής των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Ο Κωνσταντίνος έχει σημαντική εμπειρία άνω των 23 ετών στο επάγγελμα, κατά τη διάρκεια των οποίων έχει ελέγξει Εταιρίες και Ομίλους Εταιριών στους τομείς της Βιομηχανίας (Τροφίμων, Χημικών κλπ), της Παροχής Υπηρεσιών (Τράπεζες, Διαφήμιση κλπ), του Εμπορίου, των Ξενοδοχείων κ.α., κάποιες εκ των οποίων είναι οι Δωδώνη Α.Ε., Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου, ο όμιλος επιχειρήσεων Εύρηκα Ελλάς Α.Ε., εταιρίες των Ομίλων Lafarge και Chipita, η Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου Α.Ε., η Σουρωτή Α.Ε., τα Συστήματα Αμυντικών Οχημάτων Ελλάς Α.Ε. κ.α.

Παπαγιαννούλης Γιάννης

Ο Γιάννης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με αρκετά χρόνια εμπειρία στον ελεγκτικό τομέα. Ξεκίνησε την καριέρα του ως μέλος της ομάδας ελέγχου της Deloitte στην Αθήνα όπου παρέμεινε για σχεδόν 12 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ήταν υπεύθυνος για τον τακτικό έλεγχο (senior manager) διαφόρων εταιρειών όπως η Motor Oil Hellas Corinth Refineries Α.Ε. (Group auditor), η Ολυμπία Οδός Α.Ε., η NOKIA Α.Ε., η Dixons South East Europe Α.Ε., η General Motors Α.Ε., η Meeting Point Hellas Α.Ε. και άλλες.

Επιπλέον, συμμετείχε και σε άλλα συμβουλευτικά έργα όπως “due diligence”, αποτιμήσεις και εξαγορές. Υπήρξε επίσης μέλος της ομάδας εκπαίδευσης νέων επαγγελματιών αναφορικά με τα Ελεγκτικά Πρότυπα, καθώς και σε πιο έμπειρους επαγγελματίες σε θέματα εσωτερικού ελέγχου. Από τον Σεπτέμβριο του 2021, ο Γιάννης αποτελεί έναν εκ των partner της C&A.

Σουβατζή Κατερίνα

Η Κατερίνα είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με πολλά χρόνια εμπειρίας στον ελεγκτικό τομέα. Ξεκίνησε την καριέρα της στο ελεγκτικό τμήμα της Deloitte το 2009 και εντάχθηκε στη C&A το 2018, ενώ ανέλαβε το ρόλο του partner το 2021. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ελεγκτικά έργα εταιρειών διαφόρων κλάδων ...

(π.χ. ενέργειας, κατασκευαστικές, διαφημιστικές, εμπορικές και βιομηχανικές), καθώς και σε έργα σχετικά με την αξιολόγηση των δικλίδων ασφαλείας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Sarbanes Oxley (SOX). Είναι Ορκωτός Ελεγκτής - Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην Ελλάδα, καθώς και Μέλος του Συλλόγου Ορκωτών Λογιστών (ACCA) - και εξειδικεύεται στην εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ιωακειμίδου Ζένια

Η Ζένια ξεκίνησε την ελεγκτική της καριέρα το 2014 και εντάχθηκε στο ελεγκτικό τμήμα της Grant Thornton και στην συνέχεια στο ελεγκτικό και φορολογικό τμήμα της Audit Opinion και της ΣΟΛ Crowe. Έχει συμμετάσχει σε διεξαγωγή τακτικών και φορολογικών ελέγχων σε εταιρείες που ανήκουν σε διάφορους κλάδους, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον κλάδο τροφίμων, ιατρικών κέντρων, διαφημιστικών εταιρειών κ.α.

Ενδεικτικά, είχε αναλάβει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο εταιρειών όπως ο Όμιλος Euromedica, η Οικογένεια Στεργίου Α.Ε., η Citizen Α.Ε, η Fuji Film A.E. και η Infoworx Α.Ε. Από το φθινόπωρο του 2018 η Ζένια εντάχθηκε στο δυναμικό της C&Α και προΐσταται σημαντικών ελεγκτικών έργων της Εταιρείας, ενώ από τον Ιούνιο του 2022 είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής- Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην Ελλάδα.

Χαραλαμπίδη Κατερίνα

Η Κατερίνα ξεκίνησε την ελεγκτική της καριέρα το 2015 στην Deloitte. Κατά την διάρκεια των εφτά ετών που εργάστηκε στην Deloitte, συμμετείχε σε τακτικούς ελέγχους και μη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) καθώς και τα Ελληνικά Λογιστικά Προτυπα (ΕΛΠ). Κατά την διάρκεια των ετών αυτών έχει ελέγξει κυρίως Εταιρείες και Ομίλους Εταιρειών στους τομείς του πετρελαίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ξενοδοχείων και των τουριστικών πρακτορείων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κ.α

Ενδεικτικά, είχε αναλάβει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο Εταιρειών του Ομίλου Motor Oil, και πιο συγκεκριμένα στην Avinoil και Motor Oil Renewable Energy Group, στο ταξιδιωτικό πρακτορείο TUI Hellas και σε ξενοδοχειακές μονάδες του ομίλου Robinson καθώς και στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Worldbridge. Επιπρόσθετα, έχει λάβει μέρος και σε έργα εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου όπως ο έλεγχος SOX στην διαφημιστική εταιρεία WPP. H Κατερίνα έγινε μέλος της C&A τον Νοέμβριο, 2022.

Καριερα

Η C&A είναι μια νέα Eταιρεία και απαρτίζεται από στελέχη που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον ελεγκτικό χώρο και έχουν όραμα για την δημιουργία μίας Εταιρείας που θα πρωταγωνιστήσει μελλοντικά. Σε περίπτωση που θα θέλατε να εργαστείτε στη C&A, παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email: hr@ca-audit.com

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

210 9575304 | info@ca-audit.com

Βρείτε μας στο LinkedIn